Connecting minds & collecing thoughts – a website for autistic and other curious people

Vi frågade vuxna med autism/ADHD* och föräldrar med barn med autism/ADHD om vad som behövs och kan göras bättre i skolan. Det här inlägget beskriver i stora svepande drag några teman som kom fram.

1. Se mig

Ett stort rungande “SNÄLLA SE MIG!” ekade genom svaren i enkäten. Att bli accepterad som en unik individ, att vara synlig som den man är, och att känna att man är okej… Det skulle hjälpa många.

En sårbar grupp är naturligtvis de “tysta flickorna”, och andra som inte gör väsen av sig. Vi vet att flickor som inte är utåtagerande i klassrummet kan få försenad diagnos när det gäller både autism och ADHD. Handfasta förslag inkluderade att aktivt kolla om tysta elever förstått information, samt att titta noga efter “inåtagerande” elever – dvs snappa upp stressade barn och försöka förstå vad som försiggår. Att helt enkelt fråga eleven kan vara ett första steg i många fall.

Vidare fanns en önskan om att man kunde nysta upp grundproblematiken istället för att fokusera på uppförandeproblem. En känsla av skuld hade följt flera medverkande ända in i vuxenlivet. En tidig diagnos, och i vissa fall ADHD-medicin, var faktorer som skulle ha hjälpt vuxna som gått i skolan innan NPF-tillstånd fanns på radarn. Detta gäller tyvärr fortfarande även idag, enligt föräldrarna. Föräldrarna hade också en önskan om att själva bli lyssnade på, och sedda som en källa till kunskap om sina egna barn.

De “jobbiga barnen” kanske bara försöker uttrycka ett odramatiskt behov, och de “jobbiga föräldrarna” kan vara en värdefull resurs. Och de tysta, rädda barnen kanske har något att säga.

2. Alla är inte lika

Flera vuxna med diagnos pratade om att de farit illa av alla normer för hur man ska fungera, eller förväntningar på hur tjejer och killar borde vara. De önskade förståelse för sina annorlunda beteenden eller ojämna prestationer.

Vissa vill vara ensam på rasterna och mår dåligt av att till varje pris inkluderas i barngruppen. Andra får sitta ensamma för att minska störande intryck, men mår dåligt av att inte få lära känna kompisar från klassen. Vissa mår bäst av specialklasser eller Aspergerklasser, och andra mår bäst av helklass. Både ovanligt högpresterande elever och de med större akademiska utmaningar önskade att deras behov av stimulans, uppmuntran och anpassning hade blivit tillgodosedda.

Individinriktade skolor prisades av föräldrar, men hade i flera fall krävt en flytt för hela familjen till en annan stad. Vad det är som gör att vissa elever mår bättre i vissa skolor kan man spekulera om… Vi förstår att kronisk stress är ett stort problem för lärare, och att brist på resurser lätt orsakar en känsla av otillräcklighet. Vi gissar att en kombination av pedagogers välmående, arbetsmiljö, utbildning och vilja, skolans resurser och miljö, och kommunikationen mellan föräldrar och skola alla bidrar till hur skolan upplevs av barn med NPF-tillstånd.

3. Ge mig hopp

Flera vuxna berättade att de fått höra från lärare att man inte har en framtid om man inte går ut skolan. Vi fick flera beskrivningar av hur detta resulterat i en fundamental hopplöshet eller en ohälsosam press att prestera. Även välmenta kommentarer kan sätta spår, särskilt hos barn med bokstavligt tänkande.

Konceptet att hålla ut tills man är ute på andra sidan kan vara svårt att greppa, särskilt om man har problem med abstrakt tänkande eller uppmärksamhet. När man är barn känns det som om skolan representerar verkligheten (en resonabel slutsats för den delen, med tanke på att den utgör den största delen av barnets liv). Att inte bli utmanad, att bli för utmanad, att vara mobbad, att känna sig osynlig… alla upplevelser kan bidra starkt till ens verklighetsbild eftersom hjärnan är extremt mottaglig i skolåldern.

Att bli uppmuntrad på olika sätt, och stärkt i de kvaliteter som fungerar – akademiska eller personliga – är oerhört viktigt. Se styrkorna och stärk dem. Se svagheterna och stimulera utveckling.

4. Ge mig lugn och ro

Individer beskrev en skoltid präglad av ständig stress och och ångest. Speciellt fram emot högstadiet började den ta sig uttryck i depressioner, sömnproblem och andra stressymptom. Vi hörde samma tema från föräldrar. Det kan bli en ond cirkel, där stressen gör skolan svårare och skolsituationen ökar stressen.

När hjärnan fungerar annorlunda kan skolan vara extremt energikrävande. Det är inte bara skolarbetet som tar extra kraft, utan nästan alla moment under dagen: Bakgrundsljuden, rastsituationen, matsalen, osäkerheten inför vad som ska hända härnäst… Till och med att gå på toaletten kan vara jobbigt. Många barn utsätts för mobbning, och många kämpar med motoriken så att det är svårt med idrottslektioner eller att koordinera händerna under syslöjd eller skrivande.

Förutom ren miljömässig anpassning med intryckssanerade klassrum och möjlighet att gå undan, så föreslogs kortare lektioner, fler pauser och kortare dagare. Utmattning orsakad av skolans krav var ett vanligt tema, och föräldrar beskrev till och med utbrändhet hos barnen.

5. Ge mig tydlighet och förutsägbarhet

Det här ämnet togs upp av den stora majoriteten av både vuxna med diagnoser och föräldrar, och det gällde både autism och ADHD. Det är inte särskilt förvånande, men det verkar som om behoven inte är tillfredsställda i många fall, även i dagens skola.

Detaljorienterat tänkande, koncentrationssvårigheter och svårigheter med oförutsedda händelser är några av de utmaningar som ger ett ökat behov av väldigt tydlig pedagogik. Speciellt utmanande situationer på det här planet var raster och idrott, pga otydlighet i hur man ska uppföra sig och vad man förväntas göra.

Specifika insatser som föreslogs var att förbereda inför schemabrytande aktiviteter, att ha ett detaljerat schema med tydlig information, och ha större återkoppling från lärare om hur väl eleven förstått instruktionerna. Individer med autism tyckte ofta att instruktioner och frågor var otydligt formulerade, och föräldrar beskrev stressfyllda läxsituationer då information skulle dechiffreras hemma. Ett behov av stegvisa instruktioner, gärna skriftliga i många fall, nämndes speciellt av vuxna med egna diagnoser.

Kontinuitet, såsom en fast plats i klassrummet, ett hemklassrum och samma lärare, efterlystes av vissa. Dessutom uttrycktes behov av att föra vidare information om barnens behov mellan lärare och årskurser. Föräldrar upplevde att allt föll samman när barnet bytte sammanhang.

6. Sprid kunskap

Det var intressant att se hur mycket vikt lades på att man hade haft tur eller otur med skolmiljön, och hur detta påverkat situationen. Att ett byte av skola kan rädda ett barns välmående och prestationer indikerar att den kunskap som finns inte alltid används, eller att den inte sprids till alla skolor/pedagoger. Det är viktigt att titta vidare på det fenomenet.

Sedan är det ju tyvärr så att det saknas kunskap även hos experterna om den stora variationen, och hur man bäst kan se till att alla får det de behöver.

Föräldrarna far illa

Vi frågade föräldrarna hur barnets skolsituation har påverkat dem, och svaren var inte uppmuntrande. Föräldrar är utmattade, ofta sjukskrivna, och oroliga inför sitt barns framtid. De mår speciellt dåligt i de fall då situationen inte fungerar.

De hanterar inte bara skolan, utan i många fall syskon och jobb, och kontakter med BUP och soc. Vissa beskrev att de var tvungna att ständigt vara beredda att rycka in och åka till skolan för att hjälpa till om något hände. Och om barnen var hemmasittare gick det ibland så långt att föräldrarnas förmåga att ta hand om sitt barn ifrågasattes.

När det inte fungerar

Vi frågade dem som hade egna diagnoser hur de trodde skolsituationen påverkat dem som vuxna. Nästan alla hade en negativ bild. Många beskrev att det påverkat deras självförtroende enormt mycket, genom att deras potential aldrig kunnat användas. En del kände att deras sociala förmåga blivit lidande efter den långa tiden av mobbning, missförstånd och känslan av att vara ovälkommen i skolan. Mental ohälsa var väldigt vanlig och en del av våra medverkande kände att skolupplevelserna spelat en roll i utvecklingen av depressioner och andra problem.

Framtiden

Låt oss hoppas och jobba för att de föräldrar som nu oroar sig för framtiden kommer att bli överraskade i en positiv riktning. Och ni som gått igenom hela barndomen och nu kämpar för ett värdigt givande liv, håll ut! Många är med och arbetar för att det ska bli bättre för oss med annorlunda (extraordinary) hjärnor.

————————–

*Vi använder här de förenklade begreppen “autism” och “ADHD” som paraplytermer för alla autismspektrumtillstånd och ADHD med eller utan hyperaktivitet (i Sverige används ibland ADD för det senare).

Svar på tal om Autism och ADHD i skolan

kigelstrom

Ett svar på ”Svar på tal om Autism och ADHD i skolan

  1. Det tråkiga är att ingen lyssnar på vare sig barn eller föräldrar.
    Sonen fick sina diagnoser vid 21 jag själv förra året vid 53

Leave a Reply

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: